Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Grupy Nanoinżynierii Powierzchni IChF PAN

Grupa Nanoinżynierii Powierzchni do Chemo- i Bio-Sensorów Insytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Grupy Nanoinżynierii Powierzchni IChF PAN.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Grafiki (w tym zdjęcia spod mikroskopu i wizualizacje) nie zostały opisane.
 • Nawigacja na stronie wymaga optymalizacji.
 • Brak możliwości dostosowania rozmiaru czcionki.

Wyłączenia

 • Treści opublikowane przed 23 września 2018 roku z dziale "News".

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Niedziółka-Jönsson.
 • E-mail: jniedziolka@ichf.edu.pl
 • Telefon: +48223433130

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Adres: ul. Marcina Kasprzaka 44/52
  01-224 Warszawa
 • E-mail: ichf@ichf.edu.pl
 • Telefon: +48223432000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna IChF PAN opisana jest w deklaracji dostępności opublikowanej na stronie http://ichf.edu.pl